Principal Arriba Comentaris Buscar  SOFTWARE PROFESSIONAL

  

                  

 

MODEL 347, (500.000'-`PTS)

Recordin que abans del 28 de Febrer cal presentar la declaració anual d'operacions amb tercers 347.

En les següents línies els hi recordem els passos que cal fer per la confecció de la declaració i de les cartes de notificació.

Per accedit a les opcions del 347 hi anirem des de: COMPTABILITAT, LLISTATS, LLISTATS D'IVA, DECLARACIÓ ANUAL

-CÀLCUL DECLARACIÓ 

Aquesta opció ens calcula els imports totals dels clients i proveïdors que superin la quantitat indicada, (500.000 pts o 3005 Euros).

Aconsellem un primer càlcul sense agrupar per NIF ja que si algun client o proveïdor no te el NIF indicat a la seva compte ens agruparà tots els que no tenen NIF i posant com a nom l'últim que no el tenia.

-EDITAR DECLARACIÓ  

Des de aquesta opció podem veure els imports i en cas de tenir de modificar-ne algun, podem fer-ho amb Intro a sobre de la línia, també per veure els imports trimestrals.

Aquí podem editar els imports trimestrals i el total. Cal tenir en compte que el total no fa la suma dels trimestres per tant qualsevol modificació dels totals sera totalment manual.

Des de a mateixa pantalla podem marcar si volem enviar la  notificació per carta "C" o per e-mail "E", en cas de fer-ho per aques cal tenir indicat e-mail del client o proveïdor en el camp.

-LLISTAR DECLARACIÓ

Per aquesta opció podem fer un llistat borrador de la declaració, ens dona els totals per trimestres i el total.

-EDITAR CARTES

Al entrar a l'opció ens indica si volem incloure els imports trimestrals , normalment direm que si.

Des de aquí podem editar el texte de la carta que enviarem a Clients i Proveïdors.  Els camps marcats amb com aquest &IMPORT# es substituiran per els valors de cada client , proveïdor.

-LLISTAR CARTES PAPER

Opció per llistar les cartes de la declaració , podem omitir les que volem enviar per e-mail.

En cas de voler canviar el contingut de la carta , ho podem fer des de EDITAR CARTES

-LLISTAR CARTES e-mail

Opció per enviar les cartes de la declaració per email , cal tenir marcat com envio "E" i tenir e-mail ( podem modificar-ho des de EDITAR DECLARACIO 347 + INTRO a sobre del registre).

En cas de fer servir el Outlook Express com a client de correu electrònic poden evitar la confirmació de que un programa intenta enviar un missatge en nom seu anant al menú del Outlook Express, Herramientas , Opciones, Seguridad i treure el chekbox de Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrónico en mi nombre.

 

En cas de fer servir Microsoft Office Outlook com a client de correu electrónic, poden instal·lar aquest programa per tal que no pregunti la confirmació www.aif.cat/ClickYesSetup.exe , una vegada instal·lat cal executar-lo i fer un docle click a sobre del Icona d'abaix a la dreta del escriptori que posa Click

-FITXER DECLARACIÓ 347

Des de aquesta opció podem obtenir un fitxer  per presentar la declaració a la Agencia Tributaria)

Hem d'omplir el Telèfon de contacte i el nom de contacte, ens demana on volem posar el fitxer, per defecte (C:\AIF\TMP) i ens creara un fitxer OP+empresa ( Ej. OP00111)

-PRESENTACIÓ DEL 347 A  L'AGENCIA TRIBUTARIA

www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI27.shtml

 

 

 

Pot enviar un correo electrónic a aif@aif.cat amb preguntes i comentaris sobre aquesta web.
Última modificación: 23 de diciembre de 2014