Principal Arriba Comentaris Buscar  SOFTWARE PROFESSIONAL

  

                  

 

TANCAMENT EMPRESES 2019 I CREACIÓ EMPRESES 2020

COMPTABILITAT

 

1-CREACIÓ DE L'EMPRESA PEL 2020

Situar-se a l'opció Gestió Empreses , Creació Nova Empresa

Ens demanarà el codi de la empresa origen i el codi de l'empresa destí .

Mantindrem els tres primers dígits de l'empresa i modificarem els dos últims que indiquen l'exercici.

EMPRESA 2019        --> 001/19

EMPRESA 2020       -->  001/20

A continuació ens dona una pantalla amb les dades i característiques de l'empresa a crear , per si en tenim de variar alguna.

En la següent pantalla ens permet , TRASPASSAR LES AMORTITZACIONS, SALDOS INICIALS (ASSENTAMENT OBERTURA), I TRASPASSAR ELS VENCIMENTS AL ANY 2020, Normalment contestarem que si a totes les preguntes.

A continuació fa el procés de creació i al final queda l'empresa nova seleccionada, amb l'assentament d'obertura segons saldos del 2019.

 

2-TANCAMENT DE L'EXERCICI

Aquestes opcions les puc fer, tantes vegades com vulgui, la mateixa opció s'encarrega d'eliminar l'assentament de regularització o de tancament anterior, en cas de que existeixi.

 

q  REGULARITZACIÓ

Ens situarem a l'empresa de l'exercici 2019 des de Gestió d'empreses , Regularització.

Aquesta opció ens salda els comptes 6 i 7 i la seva diferencia la posa al compte 129

 

q  TANCAMENT

Ens situem a l'empresa de l'exercici 2019 des de Gestió d'empreses , Tancament.

Validem les opcions que ens dona per defecte i comença el procés d'obertura.

Aquesta opció salda les comptes i traspassa el saldo de finals del 2019 a l'empresa del 2020.

 

 

OBLIGACIONS COMPTABLES

BALANÇOS MENSUALS                     (Opció de Balanços, Balanç  comprovació)

LLISTAT EXTRACTES                        (Opció de Llistats, Llistat d' Extractes)

LLISTAT BALANÇ DE SITUACIÓ        (Opció de Balanços, Situació)

LLISTAT COMPTE D'EXPLOTACIÓ   (Opció de Balanços, Compte de Resultats)

LLISTAT DE DIARI                               (Opció de llistats, Llistat del Diari)

 


 

FACTURACIÓ

CREACIÓ DE L'EMPRESA PEL 2020

 

Utilitzarem els dos primers dígits per tal d'indicar el número d'empresa i els dos següents per indicar l'any (en el exercici actual 0120)

 Per tal de crear l'empresa per l'exercici 2020 ens situarem al menú principal i premem F2 , canvi d'empresa; una vegada tinguem la pantalla amb les empreses/a polsem <INSERT> i ens presenta una pantalla on ens pregunta l'empresa origen (0119) i el número de la nova empresa (0120) , la resta de les dades són còpia de l'empresa origen, només cal repassar-les i si n'ha variat alguna modificar-la.

La següent pantalla ens mostra els fitxers de nova creació, SI TENIM EL PROGRAMA de STOCKS HEM DE TENIR EL FITXER D'ARTICLES, A LA LLISTA DE FITXERS PER CREAR, EN CAS DE QUE NO LI TINGUEM AMB <INS> VEUREM ELS FITXERS COMPARTITS, ENS POSAREM A SOBRE DEL FITXER D'ARTICLES I POSAREM <INTRO>, COM PODREM VEURE JA ENS SORTIRÀ A LA LLISTA DE FITXERS PER CREAR, Ho validem amb <CTR-W>. Aquesta  opció ens permet especificar els fitxers de nova creació per l'empresa nova i els fitxers que no cal crear i que compartirem amb l'empresa del exercici anterior (clients, articles, proveïdors, bancs, direccions..)

Una vegada validem amb <CTRL-W> i "DADES CORRECTES? SI; s'inicia la creació de l'empresa .

 Després de la creació ens pregunta si volem traspassar albarans pendents de facturar? Normalment  No . Aquesta opció ens permet traspassar els albarans entrats amb data 2020 a l'empresa 0119, a la nova empresa 0120 que estem creant.

També ens permet traspassar albarans amb data 2019 que tinguem pendents de facturar, cal tenir en compte les situacions que no es facturen mai , ja que si no les excloem les traspassarà com albarans pendents de facturar.

 

Finalment ens deixa actualitzar els comptadors de FACTURES I ALBARANS, cal dir que  les numeracions depenen de la situació , així podem tenir el mateix albarà en diferents situacions. És molt important no repetir la numeració de factures de l’any passat per tant es molt recomanable posar l’any davant del numero de factura (1) per exemple 1000001

 

STOCKS

CREACIÓ DE L'EMPRESA PEL 2020

 

Per tal de crear la nova empresa procedirem igual que l'aplicació de facturació.

Només caldrà assegurar-nos que els fitxer que han de sortir com a nova creació són el de ARTICLES, CAPÇALERES, LÍNIES , TEMPORAL DE LÍNIES, MOVIMENTS DE STOCKS, RESUM ST, CARTERA ST.

Es important crear de nou el fitxer de ARTICLES ja que els acumulats  quedaran a l'empresa del 2019 i pel nou exercici 2020 farà una copia dels articles amb els saldos inicials.

En cas de fer rectificacions o modificacions de stock en l'exercici 2019 podrem tornar actualitzar els saldos situant-nos a l'empresa del 2020 de stocks i utilitzant l'opció de TANCAMENTS , IMPORTAR SALDOS EXERCICI ANTERIOR. Una vegada finalitzada aquesta opció caldrà passar l'opció de TANCAMENTS , RECÀLCUL D'STOCKS.

Pot enviar un correo electrónic a aif@aif.cat amb preguntes i comentaris sobre aquesta web.
Última modificación: 23 de diciembre de 2014